The After is gevestigd aan de Regentendam 65, 4908 AT Oosterhout (Noord-Brabant).

 1. Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van The After. Afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De leveringsvoorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen in de website van de The After, en worden geacht erkenning en aanvaarding van deze voorwaarden in te houden.
 2. Wij besteden de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van alle gepubliceerde artikelen. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Wij aanvaarden derhalve geen aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, technische storingen, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid strekt zich ook uit tot gelieerde ondernemingen en toeleveranciers.
 3. The-After.nl verstrekt geen alcoholische en/of tabaksproducten aan personen onder de 18 jaar. Voor meer informatie zie NIX18
 4. Alle aanbiedingen van The-After.nl zijn vrijblijvend. The-After.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Wijzigingen op de prijs zijn te allen tijde voorbehouden.
 5. De prijzen van onze producten zijn in euro’s en worden duidelijk op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen inclusief eventuele accijns en inclusief BTW, exclusief eventuele bezorgkosten. The After zal de bestelling aanbieden na ontvangst van de bestelling, mits de bestelde artikelen voorradig zijn.
 6. Alle facturen zullen door de afnemer worden betaald, volgens de door de afnemer gekozen methode. Bij het plaatsen van een bestelling via de website ontvangt de afnemer een orderbevestiging op het door hem/haar opgegeven e-mailadres. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is de The After gerechtigd de order te annuleren of vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan de afnemer in rekening te brengen.
 7. Leveringen zijn mogelijk in de regio Oosterhout (Noord-Brabant) en enkele regio’s in de buurt.
 8. Bezorgkosten binnen Oosterhout met een bestelbedrag boven de 15,- euro zijn kosteloos. Bij een bestelling binnen Oosterhout met een bestelbedrag onder de 15,- euro zijn wij genoodzaakt 2,50 euro bezorgkosten in rekening te brengen.
 9. Bezorgkosten buiten Oosterhout met een bestelbedrag boven de 30,- euro zijn kosteloos. Bij een bestelbedrag onder de 30,- euro zijn wij genoodzaakt 5,- euro bezorgkosten in rekening te brengen.
 10. LET OP: Indien het bezorgadres gevestigd is in Waalwijk, Terheijden, Tilburg of Etten-leur zijn wij altijd genoodzaakt 5,- euro bezorgkosten in rekening te brengen.
 11. Wanneer de overeengekomen leveringstermijn, om welke reden dan ook, door de The After overschreden wordt, zal de The After de afnemer hiervan (via sms, e-mail of telefoon) in kennis stellen. In dat geval heeft de afnemer de bevoegdheid om de overeenkomst met de The After te ontbinden, door dit schriftelijk (via Whatsapp, brief of e-mail) aan de The After te melden.
 12. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de afnemer gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat de The After het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de afnemer teruggestort.
 13. Alle aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van de The After, totdat alle bedragen die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan de The After zijn voldaan. Alle zaken die in bruikleen zijn aan de afnemer worden geacht met respect te worden behandeld. In geval van vernieling of beschadiging zijn wij geacht het gehele bedrag van het product te claimen.
 14. De The After is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Deze omstandigheden zijn onder meer een bedrijfsstoring, een storing in internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.
 15. De afnemer dient een klacht kenbaar te maken op bovenstaand adres. The After zal zo spoedig mogelijk de klacht proberen op te lossen. The After zal de afnemer hierover schriftelijk (via een brief of e-mail) berichten.
 16. Door de afnemer ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de afnemer.
 17. Tevens kunnen deze gegevens gebruikt worden om de afnemer up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van de The After. De verwerking van de gegevens van de afnemer zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. The After deelt persoonsgegevens niet en neemt maatregelen om te voorkomen dat derden deze gegevens kan verkrijgen.
 18. De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website van de The After, waaronder programmatuur, zoekmethoden, teksten en beelden berusten bij de The After. Het is niet toegestaan, zonder schriftelijke toestemming vooraf door de The After, informatie te kopiëren en/of te bewerken.
 19. Afnemers en bezoekers van de The After’s website dienen alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door de The After geleverde diensten en producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 20. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van de The After is het Nederlands recht van toepassing. Alle correspondentie op basis van deze Leveringsvoorwaarden vindt plaats met de The After, Appelaar 78, 4907 KG Oosterhout (Noord-Brabant). klantenservice@the-after.nl

The After is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Breda onder nummer 62429922 / BTW nummer NL204094057B01